pravo-polopate.cz

Právní a majetkové dopady nevěry

Rozvádíte se a v průběhu rozvodu vyšlo najevo, že vám je manžel/ka nevěrný? Nebo se teprve na rozvod chystáte a za rozpadem vašeho vztahu stojí nevěra manžela/ky? Seznamte se s právními a majetkovými dopady nevěry.

Je pochopitelné, že pokud jste vy právě tím podváděným/nou, očekáváte v souvislosti s rozvodem manželství jistou satisfakci, ať už morální či finanční.  Není jednoduché se s touto situací a všemi jejími důsledky vyrovnat. Jistě vám běží hlavou, že je přece spravedlivé, aby „ten nevěrník“ trpěl a byl za svůj prohřešek potrestaný.

Obvykle jsme v takové situaci pohánění svými emocemi a doufáme, že soud za nás sjedná nápravu, jak to známe z amerických filmů.

Obávám se, že vás zklamu.

Nevěra a její majetkové dopady u nás

Nevěra je jednou z nejčastějších příčin rozpadu manželství. U nesporného rozvodu, tedy rozvodu smluveného, na základě vašich dohod, se příčiny rozvratu manželství nezjišťují. Součástí takového rozvodu je automaticky i dohoda o vypořádání společného majetku manželů, takže není třeba se zabývat blíže příčinou rozvodu ani dopadem v majetkové rovině.

U sporného rozvodu, tedy když se vám nepodaří se dohodnout, soud má povinnost příčiny rozvratu manželství zjišťovat, ale v praxi se pouze příčina zkonstatuje a blíže se nezkoumá konkrétně, kdo z manželů rozvrat zavinil. Kromě jiného nevěra nemusí být jedinou příčinou rozvodu a její prokazování by mohlo být komplikované.

Dopady nevěry na vypořádání SJM

Výše uvedené tedy již napovídá, že nevěra v ČR nemá dopad na nerovnost podílů při vypořádání společného jmění manželů. Dokonce ani skutečnost, že se jeden z manželů prokazatelně nevěry dopustil a způsobil svým jednáním rozvrat manželství, nemá za následek snížení jeho podílu na společném majetku.

Přesto např. v USA má takovéto jednání přímý dopad na výši podílu na vypořádávaném majetku, a dokonce lze toto ujednat i před uzavřením manželství v tzv. předmanželské smlouvě.

Dopady nevěry na výživné manžela/ky

Jistou nadějí, že náš zákon přece jen morální aspekty bere v potaz, je dopad nevěry na přiznání výživného manželce/ovi. Pokud by takový manžel, který se dopouští nevěry, jež je příčinou rozpadu manželství, podal návrh na přiznání výživného v jeho prospěch, pravděpodobně by takový návrh byl odmítnut pro rozpor s dobrými mravy. Zákon totiž hovoří o povinnostech manželů, mezi něž řadíme rovněž povinnost být si věrni. A porušení této povinnosti lze jednoznačně za prohřešek proti dobrým mravům považovat.

Totéž by platilo i pro výživné rozvedeného manžela/ky.

Finanční odškodnění a sankční výživné

Jistě jste se setkali s tím, že pokud někdo způsobí svým jednáním jinému škodu, majetkovou, osobní, citovou, má právo požadovat po takové osobě finanční odškodnění. Nabízí se zde, že nevěra podobnou újmu může způsobit. Obávám se však, že v tomto případě by takový požadavek u soudu neobstál. Opět se s těmito kauzami můžeme setkat spíš v USA či Velké Británii.

Jedinou vlaštovkou v našem zákoně v tomto smyslu je institut tzv. sankčního výživného. Co to přesně znamená?

Jeden z manželů může po druhém po rozvodu manželství požadovat vyplacení výživného z důvodu, že mu způsobil újmu tím, že rozvrátil manželství. Musí se však splnit tyto podmínky: musí jít o manžela, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel a jemuž byla rozvodem způsobena závažná újma (majetková, osobní, citová). Předpokládá se, že tento následek nebude trvalého charakteru, proto ho lze přiznat maximálně na tři roky od rozvodu manželství. Od běžného výživného rozvedeného manžela se liší v tom, že i po rozvodu lze v tomto případě přiznat výživné, které oprávněnému zajistí stejnou životní úroveň (samozřejmě za předpokladu, že má druhý z manželů podstatně vyšší životní úroveň).

Nakolik to vypadá jednoduše, je potřeba si říct, že největším úskalím v tomto případě bývá prokázání výše uvedeného. U rozvodu nespornou cestou se příčiny rozvratu neprokazují vůbec. U sporného sice ano, ale málokdy lze jednoznačně zkonstatovat, že se na rozvratu manželství druhý z manželů převážně nepodílel. Stejně obtížné je prokázat také intenzitu způsobené újmy.

Shrnutí

Závěrem lze uvést, že nevěra může mít jistý právní dopad, ale určitě ne v takovém rozsahu jako např. v USA. Nevěra nemá vliv na výši podílu při vypořádání SJM. Současně nelze požadovat za takové jednání po druhém z manželů finanční odškodnění.

Co však může nevěra ovlivnit je výživné mezi manžely. Manžel, který se dopouští nevěry nemůže po druhém požadovat výživné manžela/ky ani výživné rozvedeného manžela/ky pro rozpor s dobrými mravy. U soudu by zřejmě takový návrh neměl šanci na úspěch.

V případě tzv. sankčního výživného lze teoreticky takové výživné poškozenému manželovi přiznat. Avšak, jak bylo výše uvedeno, je velmi obtížné prokázat splnění zákonem požadovaných podmínek. Navíc toto výživné lze přiznat na maximálně tři roky od rozvodu manželství.

Mé doporučení je tedy následující: navzdory zraněným citům se pokuste o dohody, v rámci nesporného rozvodu si můžete ujednat i výživné mezi manžely. Ušetříte tím mnoho času a peněz, které byste investovali do neúspěšných žalob. Zejména nebudete dále prohlubovat vaše, již tak narušené vztahy, což můžete využít především v péči o vaše děti.

STÁHNĚTE SI ZDARMA: Rozvod v kostce: 10 kroků k hladkému rozvodu

Přečtěte si mé další články

Buďte první

Informování o nových on-line produktech, článcích na blogu nebo dění nejen ve světě rozvodu.

ZANECHTE MI SVŮJ E-MAIL

Odeslání formuláře souhlasíte se Zásadami o ochraně osobních údajů.

BUĎTE INFORMOVÁNI O VŠEM NOVÉM NEJEN V PRÁVU

Odesláním formuláře souhlasíte se Zásadami o ochraně osobních údajů.